Informace o ochraně osobních údajů

Platnost: 01.07.2021

V následující informaci o ochraně osobních údajů informuje CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) o zpracování vašich osobních údajů na této webové stránce.

A. Obecná informace o ochraně osobních údajů

I. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Odpovědné místo je:

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, DE

Německo

infoclaas@claas.com

II. Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou osobních údajů

Osoba pověřená ochranou osobních údajů je k zastižení:

CLAAS KGaA mbH

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, DE

Německo

group.dpo@claas.com

III. Doba uchovávání

Společnost CLAAS uchovává Vaše osobní údaje výhradně tak dlouho, jak je jejich uchovávání potřebné pro dosažení účelu jejich shromažďování, popř. zpracování. Pokud je to třeba, uchovává společnost CLAAS Vaše údaje po dobu obchodního vztahu. To zahrnuje zejména uzavření a provádění smlouvy.

Kromě toho uchovává společnost CLAAS Vaše osobní údaje, pokud a jak dlouho je to třeba ke splnění smluvních nebo zákonných povinností. Zpracováváme tedy Vaše údaje pro splnění obchodně právních nebo daňových povinností prokazování a uchovávání. Zde uvedené lhůty pro uchovávání, popř. dokumentaci činí šest let podle ustanovení obchodního práva dle § 257 obchodního zákoníku (HGB) a až deset let na základě daňových ustanovení podle § 147 daňového řádu (AO). Lhůty začínají s koncem kalendářního roku, v němž doklad vznikl.

Pokud již údaje nejsou potřeba ke splnění smluvních nebo zákonných povinností, jsou pravidelně mazány, ledaže jste dali společnosti CLAAS souhlas se zpracováním Vašich údajů a/nebo je další zpracování potřeba na základě oprávněného zájmu společnosti CLAAS, např. pro zpětné získání zákazníků, k obraně proti právním nárokům v právních sporech. Při zpracování údajů k obraně proti právním nárokům v právních sporech se doba uchovávání řídí také podle zákonných promlčecích lhůt. Ty činí podle § 195 a násl. občanského zákoníku (BGB) až 30 let, přičemž řádná promlčecí lhůta činí 3 roky, počínaje koncem kalendářního roku, v němž nárok vznikl. V takovém případě je zpracování omezeno, tj. omezeno na minimum k tomu potřebné a pro ostatní účely je zablokováno.

Výše uvedené neplatí, pokud je ve zvláštních upozorněních na ochranu osobních údajů uvedeno jinak.

IV. Kategorie příjemců

 • Pečlivě vybraní poskytovatelé služeb. Námi pověření poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají při provádění obchodního vztahu, dostanou přístup k údajům. Jsou to společnosti v kategoriích hosting provider, management dat, software as a service, e-mailové služby, IT služby (např. údržba a podpora, migrace dat), consulting, poskytovatel služeb v rámci podpory prvního, druhého a třetího stupně, služby call centra, správa klientů, lettershopy, marketing, mediální technika, telekomunikace, management vztahů se zákazníky a leadmanagement, poskytování služeb trackingu, webové agentury, compliance, likvidační služby (např. likvidace spisů), společnosti, které pro nás provádějí analýzy, poskytovatelé služeb finanční správy, zásilkové a logistické služby, tiskové služby, poskytovatelé technologických služeb (např. pro hardware a příslušenství). Pokud budou kromě toho zapojeny další kategorie poskytovatelů služeb, podívejte se prosím do příslušných zvláštních upozornění na ochranu údajů.
 • Předání třetím stranám. Kromě toho předáváme Vaše údaje třetím stranám, pokud to povolila zákonná nebo smluvní ustanovení a/nebo jste s tím dali souhlas. Za tohoto předpokladu mohou být údaje předány následujícím kategoriím příjemců: veřejné orgány a instituce (např. státní zastupitelství, policie, daňový úřad, dozorový úřad pro ochranu osobních údajů) pro vyřízení úředních dotazů, pokud je to ve Vašem zájmu nebo k tomu máme zákonnou povinnost. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) či c) GDPR.
 • Předávání údajů v rámci skupiny CLAAS. Vaše údaje předáváme jiným společnostem v rámci skupiny CLAAS nebo těmto umožňujeme přístup k Vašim údajům. Pokud se tak děje pro administrativní účely, je to na základě našeho oprávněného zájmu na interních administrativních účelech a výkaznictví v rámci koncernu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud je to třeba k uzavření smlouvy z Vaší iniciativy, popř. ke splnění smluvních povinností, nebo k tomu dochází s Vaším svolením, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, popř. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Pokud jsme k tomu oprávněni ze zákona, vyplývá právní základ z čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Ohledně jakéhokoli dalšího předávání třetí straně odkazujeme na zvláštní upozornění na ochranu osobních údajů.
 • Třetí strany, s nimiž máme obvyklý obchodní vztah. Pokud je to třeba k uzavření smlouvy, popř. ke splnění smluvních povinností, nebo k tomu dochází s Vaším svolením, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR, popř. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Pokud jsme k tomu zavázáni ze zákona, vyplývá právní základ z čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

V. Předání do třetích zemí

Předáváme-li vaše osobní údaje sami nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb do států mimo Evropskou unii, dodržujeme přitom zvláštní nařízení čl. 44 nn. ONOOÚ a požadujeme také od našich poskytovatelů služeb dodržování těchto ustanovení. Vaše osobní údaje budeme proto předávat do států mimo Evropskou unii jen s výhradou takové úrovně jejich ochrany, která je zaručena ONOOÚ. Tato úroveň ochrany je zaručena zejména usnesením Evropské komise o přiměřenosti nebo vhodnými zárukami podle čl. 46 ONOOÚ.

K předání do třetích zemí (státy mimo EU, popř. Evropský hospodářský prostor – EHP) dochází např. tehdy, pokud to je

 • potřeba pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo kvůli Vaší poptávce.
 • je to potřebné pro ochranu našich oprávněných zájmů;
 • je to zákonem předepsáno nebo jste k tomu udělili souhlas;
 • prováděno v rámci zpracování zakázky při zapojení poskytovatelů služeb.

Pokud by pro příslušnou zemi nebylo k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o úrovni ochrany údajů přiměřené evropským požadavkům na ochranu údajů, prostřednictvím příslušných smluv zajistíme, aby Vaše práva a svobody byly přiměřeně chráněny. Taková dohoda zajišťuje, že u příjemce údajů existuje přiměřená úroveň ochrany údajů, zejména prostřednictvím ujednání tzv. standardních smluvních ustanovení Evropské unie s příjemcem. Přesnější informace Vám na požádání bezplatně poskytneme na výše uvedených kontaktních údajích. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, viz odstavec A.VII. Podrobnější informace Vám bezplatně poskytneme na požádání na výše uvedených kontaktních údajích.

Opíráme-li zpracování osobních údajů příjemcem bez přiměřené úrovně ochrany pouze o váš souhlas, upozorňujeme na to, že hrozí následující rizika: Je možné, že neexistují dostatečná ustanovení pro přiměřenou ochranu vašich osobních údajů, neexistuje úřad na ochranu osobních údajů, prosazování vašich zákonných práv na ochranu osobních údajů je ztížené nebo se nedodržuje, neexistuje kontrola nad dalším zpracováním a předáváním dat třetím osobám.

Další informace najdete příp. ve zvláštních informacích o ochraně osobních údajů.

VI. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Není-li ve zvláštních informacích o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, nejste ani ze zákona, ani podle smlouvy povinni poskytovat své osobní údaje.

VII. Práva subjektu údajů

Podle ustanovení článku 15 GDPR máte právo dostat informace o údajích uložených o Vaší osobě. Pokud byly zpracovány nesprávné osobní údaje, máte podle článku 16 GDPR právo na opravu. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, můžete požadovat výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 17, 18 a 21 GDPR). Podle článku 20 GDPR můžete u údajů, které jsou automatizovaně zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi, uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Právo na odvolání vašeho souhlasu podle čl. 7 odst. 3 ONOOÚ

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů provedeného na základě vašeho souhlasu do okamžiku odvolání.

Námitka může být podána neformálně. Můžete použít kontaktní údaje uvedené v oddíle A. II. Poskytne-li CLAAS další možnosti pro uplatnění odvolání (např. odhlašovací odkaz v každém newsletterovém e-mailu), budete o tom informováni ve Zvláštních informacích o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči CLAAS můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle A. II.

Pokud jste toho názoru, že zpracování údajů porušuje právo na ochranu údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů podle svého výběru. (čl. 77 GDPR)

Samozřejmě si také můžete kdykoli stěžovat u pověřence CLAAS pro ochranu osobních údajů (privacy@claas.com).

Uplatňujete-li práva dotčeného subjektu na ochranu osobních údajů, zpracováváme vaše údaje pro splnění našich právních povinností podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. c ONOOÚ ve spojení s čl. 15-22, 12 odst. 3–6 ONOOÚ a čl. 7 odst. 3 ONOOÚ. To zahrnuje zpracování vašich údajů pro účely jednoznačné identifikace osoby dotčené zpracováním údajů, vyžádání dodatečných informací pro potvrzení totožnosti. Toto činíme na základě naší zákonné povinnosti podle čl. 12 odst. 6 ONOOÚ. To zahrnuje předávání příjemcům údajů ve smyslu čl. 19 ONOOÚ, jsou-li dotčeny žádosti o opravu údajů, vymazání nebo omezení zpracování údajů (čl. 16, 17 odst. 1, 18 ONOOÚ) a příslušnou komunikaci s těmito příjemci (čl. 19 ONOOÚ) a s vámi jako dotčenou osobou (čl. 12 ONOOÚ).

Informace o vašem právu na podání námitky podle čl. 21 ONOOÚ

1. Na základě důvodů vyplývajících z vaší specifické situace máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f ONOOÚ (zpracování údajů na základě uvážení zájmů).

Podáte-li námitku, přestane CLAAS zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže může CLAAS prokázat přesvědčivé důvody, které by jej k zpracování opravňovaly a převážily vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu či hájení právních nároků.

2. CLAAS zpracovává vaše osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy. Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem provozování takové reklamy.

Podáte-li námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy, přestane CLAAS zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely.

Námitka může být podána neformálně a měla by být pokud možno odeslána na:

privacy@claas.com

B. Zvláštní informace o ochraně osobních údajů – poskytnutí naší webové stránky pro veřejnost

I. Poskytnutí naší webové stránky pro veřejnost

V případě pouhého informačního využití webové stránky, tzn. pokud se neregistrujete nebo předáváte CLAAS informace jiným způsobem (např. naším kontaktním formulářem), zjišťuje CLAAS pouze osobní údaje, které předává váš prohlížeč našemu serveru. Zjišťování údajů je technicky nezbytné, abychom vám mohli webovou stránku ukázat. Právním základem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b ONOOÚ. Ukládání do protokolových souborů mimo rámec vaší návštěvy stránky je nezbytné pro zajištění funkčnosti webové stránky a bezpečnost IT systémů. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f ONOOÚ. Se zpracováním údajů můžete na základě oprávněného zájmu kdykoli vyslovit nesouhlas s účinkem do budoucna, srv. oddíl A. VII. Ve výše uvedených účelech je zahrnut také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Při návštěvě webové stránky jsou zjišťovány následující kategorie údajů: Údaje o použití a provozu, údaje o technické dokumentaci a protokolu, např.

 • datum a čas přístupu
 • rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • IP adresa
 • název přistupujícího hostitelského počítače
 • webová stránka, z níž byla webová stránka vyvolána
 • webová stránka, která byla webovou stránkou vyvolána (obsah požadavku)
 • navštívené stránky na webové stránce
 • hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné
 • přenesený objem dat
 • informace o typu prohlížeče, jazyku a použité verzi
 • operační systém

Údaje budou smazány, jakmile přestanou být pro dosažení účelu jejich zjištění potřebné. U poskytnutí webové stránky je tomu tak tehdy, jakmile je příslušná seance ukončena. V případě ukládání dat do protokolových souborů je tomu tak nejpozději po 30 dnech. Ukládání dat společně s jinými osobními údaji o vás se neprovádí.

Pro zobrazení externího obsahu na naší webové stránce (např. zapojení IFRAME pro zobrazení katalogu CLAAS Collection) předáváme vaše výše uvedené osobní údaje třetím osobám (např. společnostem skupiny CLAAS). Právním základem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f ONOOÚ. Náš oprávněný zájem spočívá v takové úpravě stránky, která bude zajímavější a uživatelsky přívětivější. Se zpracováním údajů můžete na základě oprávněného zájmu kdykoli vyslovit nesouhlas s účinkem do budoucna, srv. oddíl A. VII.

II. Použití služeb (např. cookies, analytických a remarketingových nástrojů)

CLAAS používá na této webové stránce služby (např. cookies, analytické a remarketingové nástroje). Pomocí těchto služeb ukládá CLAAS informace na vašem koncovém zařízení (např. ve vašem prohlížeči), nebo přistupuje k informacím, které jsou ve vašem koncovém zařízení již uložené. Tyto informace mohou být jak osobní, tak i nezávislé na vztahu k určité osobě. Za uložením, příp. přístupem následuje případně následné zpracování osobních údajů podle vašeho výběru kategorie.

CLAAS používá následující služby následujících kategorií:

Je-li použití služby (tzn. uložení informací na vašem koncovém zařízení a/nebo přístup k informacím, které jsou ve vašem koncovém zařízení uložené) technicky potřebné, je právním základem čl. 25 odst. 2 TTDSG (zákona o ochraně osobních údajů v telekomunikacích) ve spojení s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. b, c, f DSGVO (obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto informace mohou být jak osobní, tak i nezávislé na vztahu k určité osobě. Následuje-li za uložením, resp. přístupem zpracování vašich osobních údajů, zpracujeme je, pokud

 • potřeba pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR) nebo
 • předepsané zákonem (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR)
 • potřeba pro ochranu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR).

Proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu můžete kdykoli podat námitku s účinkem do budoucna, viz odstavec A.VII. Máte možnost cookies vymazat přes své nastavení prohlížeče.

právním základem pro použití služeb (tzn. uložení informací na vašem koncovém zařízení a/nebo přístup k informacím, které jsou na vašem koncovém zařízení uložené) z kategorií Statistická analýza, Marketing, Přídavné funkce je § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO na základě vašeho souhlasu. Tyto informace mohou být jak osobní, tak i nezávislé na vztahu k určité osobě. Následuje-li za uložením, resp. přístupem zpracování vašich osobních údajů podle vaší volby kategorie, zpracujeme je na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a DSGVO na základě vašeho souhlasu. Odvoláním souhlasu není legalita ukládání informací na vašem koncovém zařízení na základě vašeho souhlasu a/nebo přístupu k informacím ve vašem koncovém zařízení a následné zpracování osobních údajů podle vaší volby kategorie dotčeno. Váš souhlas je dobrovolný.

Váš souhlas má platnost šest měsíců. Poté vás znovu požádáme o souhlas. Také vás potom znovu požádáme o souhlas se zobrazováním cookies, přibudou-li na této webové stránce nové služby nebo se služby změní tak, že budeme potřebovat nový souhlas k tomu, abychom mohli služby dále nasazovat (např. při změně účelu).

Mějte prosím na paměti, že vaše individuální nastavení prohlížeče mohou případně vést k tomu, že se vaše nastavení (např. váš souhlas) nemůže uložit dlouhodobě a my vás budeme žádat o souhlas při každé návštěvě naší stránky.

III. Statistická analýza webových stránek - společná odpovědnost

Pro účely statistické analýzy mezi stránkami jsou jejich údaje spojeny na svém uživatelském chování, které shromažďujeme s pomocí služby Google Analytics na této webové stránce (operátor: Claas KGAA MBH) na této webové stránce https://configurator.claas.com (operátor: CLAAS Global Sales GmbH), na této webové stránce https://accounts.claas.com/ (operátor: CLAAS KGaA mbH) a https://connect.claas.com (operátor: CLAAS Global Sales GmbH), a hodnocena CLAAS KGaA mbH a CLAAS Global Sales GmbH.

Společně odpovědná pracovní místa jsou CLAAS KGaA mbH1 a CLAAS Global Sales GmbH2.

Může být dosaženo úředník ochrany údajů CLAAS KGaA mbH, jakož i CLAAS Global Sales GmbH : CLAAS KGaA mbH, Organizace ochrany údajů , Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Německo, group.dpo@claas.com.

Strany se dohodly, že provozovatel příslušných internetových stránek poskytuje informace podle čl. 1 písm. 13, 14 GDPR. Vaše postižená práva můžete uplatnit přímo na příslušném provozovateli.


 

C. Zvláštní informace o ochraně osobních údajů – Zpracování (obecných) dotazů a stížností a příslušná komunikace (např. z. B. poptávání informací, objednávka nebo podpora, žádost o zpětné zavolání).

Máte možnost kontaktovat CLAAS ohledně kontaktních údajů uložených na této webové stránce nebo kontaktního formuláře poskytnutého na webové stránce. Zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, za účelem vyřízení vaší žádosti, odeslání odpovědi pro vás nebo sledování stížnosti.

To se zakládá na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ na zpracování žádosti, kterou jste nám zaslali, a na vyřizování a sledování stížností a na komunikaci se zákazníky a zájemci. Máte kdykoli právo se zpracováním vašich údajů vyjádřit svůj nesouhlas, srv. oddíl A. VII. Slouží-li zpracování údajů k přípravě smluvního vztahu, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b ONOOÚ.

Údaje potřebné k odpovědi na vaše navázání kontaktu jsou jakožto povinné údaje označeny hvězdičkou (*). Mimo ně nám můžete poskytnout dobrovolně další údaje. Jedná se o osobní identifikační údaje (např. oslovení, křestní jméno a příjmení), kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mailová adresa), podnikové údaje (např. firma, adresa) a údaje o obsahu komunikace (pokud nám zanecháte další informace k vaší záležitosti).

Mimo to zpracováváme údaje o použití a provozu (např. IP adresa, datum a hodina vašeho dotazu). Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f ONOOÚ na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti této webové stránky a zajištění bezpečnosti IT systémů.

Vedle zpracování dotazů a stížností používáme údaje k reklamě a marketingu srv. oddíl D této informace o ochraně osobních údajů.

Pokud je to nutné, poskytujeme také vaše údaje třetím stranám, například partnerem pro distribuci CLAAS, který je pro vás vybrán nebo vybrán vámi, partnerem CLAAS (např. Dovozci) nebo společnosti CLAAS Group společnosti, pokud je to nutné, v případě potřeby pokračovat v provádění a provádění .

CLAAS ukládá vaše údaje, aby vám mohl poskytnout optimální poradenství. Vaše osobní údaje budou pro zodpovězení Vašeho požadavku uloženy a poté vymazány, ledaže máme na základě zákona, smlouvy nebo Vašeho souhlasu oprávnění či povinnost tyto údaje uchovávat déle. Přesnější informace najdete v odstavci A.III. této informace o ochraně osobních údajů. Na základě Vámi uděleného souhlasu a/nebo dalšího zákonem uznaného oprávnění, zejména našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR můžeme Vaše údaje dále uchovávat, např. za účelem udržení či znovuzískání zákazníků, a v souvislosti s obhajobou právních nároků. Při zpracování údajů k obraně proti právním nárokům v právních sporech se doba uchovávání řídí také podle zákonných promlčecích lhůt (např. podle občanského práva a práva o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku). Naše technická infrastruktura je ohledně uchovávání Vašich údajů zaměřena na principy nutnosti a účelové vazby. V souladu s tím dostávají společnosti koncernu, popř. partnerské společnosti přístup k takovým údajům, které potřebují ke splnění svých úkolů. Přesnější informace najdete v odstavci A.IV.

D. Odkazy na webové stránky třetích států

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích firem (např. společností skupiny CLAAS). Vyvoláním příslušného odkazu se otevře webová stránka třetí firmy v novém okně. Tato informace o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zpracování údajů na webové stránce třetích firem.